Fraktiot

Kuva: Hakaniemen soitinkauppa (Eric Sundström / Helsingin kaupunginmuseo 1929)

Tohtoriohjelman piirissä toimineet useat erityiskysymyksiin tai -aloihin keskittyvät fraktiot eli työryhmät ovat tällä hetkellä tauolla. Rahoitustilanteen parantuessa toiminta käynnistetään uudestaan.

Niiden toimintaan ovat kuuluneet säännölliset seminaarikokoontumiset, joissa käsitellään joko yhteisesti sovittuja tieteellisiä tekstejä tai osallistujien tutkimusraporttien osia. Myös virtuaalikokoontumisia on joidenkin fraktioiden kohdalla käytetty toimintaa täydentämässä. 

Artikkelityöpaja

Ryhmä on kuulunut Sibelius-Akatemian opetusohjelmaan, mutta on ollut avoin myös muiden yliopistojen opiskelijoille ja post-doceille, joille tutkimusartikkelin kirjoittaminen oman alan julkaisuun on ajankohtaista. Metodinen painopiste on musiikinhistorian tutkimuksessa. Työskentelyssä keskitytään tutkimusartikkeleiden lukemiseen, toisten eri työvaiheessa olevien tekstien rakentavaan kommentointiin ja oman tutkimusartikkelin kirjoittamiseen esim. Musiikki-lehdessä tapahtuvaa julkaisemista varten. Sen vetäjänä toimii professori Anne Kauppala.

Gender-fraktio

Sukupuolentutkimuksen kysymyksiin musiikintutkimuksessa keskittynyt fraktio. Vetäjinä professori John Richardson ja FL Anna-Elena Pääkkölä.

Metodologiafraktio

Ryhmä on toiminut kevätlukukaudella 2013 käsitellen diskurssianalyysia musiikintutkimuksessa. Fraktion on ollut tarkoitus laajentaa aluettaan ja puida metodologisia kysymyksiä yleisemminkin. Ryhmän vetäjänä on toiminut professori Tarja Rautiainen-Keskustalo.

Musiikki ja aikamaantiede

Ryhmä aloitti toimintansa Itä-Suomen yliopistossa (ja verkossa) syksyllä 2013. Käsiteltävänä ovat olleet aikamaantieteen ja rytmianalyysin kysymykset. Vierailevaksi asiantuntijaksi kutsuttaneen lukuvuoden aikana Geographies of Rhythm -teoksen toimittanut tutkija ja luennoitsija Tim Edensor. Vetäjinä professori Helmi Järviluoma ja FM Salli Anttonen.

Pop-fraktio

Ryhmä käsitteli musiikin yhteyksiä ja kosketuspintoja yhteiskunnan eri alueisiin – esimerkiksi kulutukseen, mediaan, talouteen tai politiikkaan. Monessa käsiteltävässä väitöstekstissä oli kyse populaarimusiikiksi luokitelluista musiikinlajeista. Nimestään huolimatta ryhmä voi kuitenkin yhtä hyvin perehtyä mitä tahansa musiikin osa-aluetta tutkimuskohteenaan pitävään työhön. Vetäjinä prof. Heikki Uimonen (SibA) sekä VTT Kaarina Kilpiö (SibA).

Teknofraktio

Ryhmän kohteina sointiväri, musiikkiteknologian tutkimuksen kysymykset sekä audiovisuaalisuus. Vetäjinä dosentti Susanna Välimäki ja professori John Richardson.

Benjamin-lukupiiri

Walter Benjamin -lukupiirin tarkoitus on ollut tutustua tarkemmin Benjaminin aura-käsitteeseen.
Piiri kokoontui Helsingissä. Mukaan liittymisestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Juho Kaitajärvi-Tieksoon (juho.kaitajarvi[ät]gmail.com).

********************

Merleau-Ponty -lukupiiri

Lukupiiri toimi lukuvuonna 2012–13 Itä-Suomen yliopistossa ja verkossa. Ryhmä käsitteli osallistuvien tohtoriopiskelijoiden työlle keskeistä teosta, Maurice Merleau-Pontyn Phenomenology of Perception. Jokaisella fraktion kokoontumiskerralla käsiteltiin vähintään yksi kirjan osio, jonka kaikki osallistujat lukivat ja joku osallistujista sovitusti esitteli. Lukupiirityöskentelyssä otettiin yhdessä selvää ja syvennettiin tietoja Merleau-Pontyn ajatuksista.