« Takaisin

Rimpilä, Ilona (JY): Muusikkoyrittäjyys

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan tämän päivän Suomessa toimivia freelancer- sekä yrittäjämuusikoita. Huomiota kiinnitetään siihen, mitä muusikkous on suhteessa toimintamahdollisuuksiin, sosiaaliseen asemaan ja tapaan harjoittaa ammattia. Tutkimuksessa kysytään, minkälaisia toimintaa rajoittavia tekijöitä freelancermuusikot ja yrittäjämuusikot kohtaavat kentällä sekä minkälaista kulttuurista asenneilmastoa freelancermuusikkouden ja yrittäjämuusikkouden diskurssit tuottavat yksilön muusikkouskokemukselle.

Muusikoiden toimintatapojen, toimintamallien, toimintakulttuurin sekä ennen kaikkea toimintamahdollisuuksien tarkastelu ja tarkempi hahmottaminen on tärkeää, sillä yrittäjyyden ja työsuhteen välinen raja on alalla yleisesti tunnustetun häilyvä ja ongelmallinen. Esimerkiksi lainsäädännön ja verotuksen tulkinnallisuus sekä eläkeiän ongelmatiikka luovat suomalaisen työskentelykulttuurin kontekstissa haastavan toimintaympäristön ns. vapaalla kentällä toimivalle muusikolle. Tutkimusaihe on ajankohtainen myös, koska julkisten määrärahojen vähentyessä kulttuurin alalla yhä useampi muusikko joutuu pohtimaan mahdollisuuksiaan ja halujaan toimia yrittäjänä esimerkiksi tilapäisten työsuhteiden sijaan.

Tutkimuksen lähtökohtana on abduktiivinen tutkimusote, jossa muusikon toimijuus ymmärretään tietävänä, ajattelevana ja toimivana subjektina. Aineistoksi kerätään suomalaisten freelancer- ja yrittäjämuusikoiden muusikkoustarinoita. Tutkimuksen alkuvaiheessa suoritetaan kulttuurista asenneilmastoa ja yleisiä käsityksiä kartoittava kysely sekä pilottihaastatteluita.